შპს „პოჟმასტერი“ ახორციელებს საწარმოო, საგანმანათლებლო და სხვადასხვა დაწესებულებებში საევაკუაციო სქემების შექმნას